Activiteiten

Activiteiten binnen ADLON Oost Nederland

ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN

Vanuit onze benaderingsexpertise besteden wij extra aandacht aan culturele- en omgevingsbelemmeringen, die belangrijke obstakels vormen voor een optimale participatie in het sociaal- economische gebeuren binnen onze maatschappij. Voorts bieden wij bewustwordingstrainingen, waarin o.a. de deelnemende vrouwen bewust worden gemaakt over het belang van zelfredzaamheid / zelfcoaching binnen de Nederlandse samenleving. Hierdoor kunnen de vrouwen hun kennis en bewustwording op een zeer verfijnde wijze overdragen aan hun gezin. Een gezin dat bewust is gemaakt van het essentiële belang van integreren binnen de Nederlandse samenleving. Een moeder draagt haar bewustwording over de noodzaak van samenleven en samenwerken door aan haar kinderen en haar man/partner, zonder dat er inbreuk is gemaakt op hun culturele waarden en normen.

Gelet op het feit dat wij ons er van bewust zijn omtrent de belemmerende factoren, die grote obstakels vormen voor een adequate participatie van allochtone vrouwen binnen de Nederlandse samenleving, gaan wij zeer zorgvuldig te werk. Zo gaan wij bijvoorbeeld langs, of nodigen ze in dit geval uit, bij prominente vrouwen en vertegenwoordigers, die een respectabele positie bekleden bij de desbetreffende groepen. Neutraliteit en openheid in deze aanpak is het belangrijkste aandachtspunt. Communiceren, welke absoluut gebaseerd is op wederzijds vertrouwen is tevens een absolute voorwaarde voor het adequaat realiseren van deze integratiedoelstelling. Voor deze zeer belangrijke taak zullen er hoofdzakelijk vrouwelijke deskundigen worden ingezet, die voldoende levenservaring hebben in deze hele materie.

Maar niet alleen vrouwen ook jongeren die niet meer onderwijs verplichting hebben en moeilijk hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen krijgen of ouderen en anderen die geheel of gedeeltelijk een uitkering hebben vanwege diverse belemmeringen, hoeven niet hun voortbestaan zo af te bakenen en te leven onder het bijstand/minimum, terwijl er meer potentie in verscholen zit waarvan men dat op voorhand negatief oordeelt. Ze kunnen en moeten hun bijdrage optimaal leveren aan elkaar en de samenleving. Dit is net zo hun recht evenals hun plicht.

Deze mensen weten bijvoorbeeld niet wat ze moeten doen in hun vrije tijd welk het grootste deel van hun dag in de grip heeft. Dit zorgt voor verveling en frustratiewekkend gedrag welk word meegenomen naar huis. Thuis wordt hier niets mee gedaan en zo circuleert de situatie wat op den duur escaleert in vervelende scenario’s. ADLON Oost Nederland biedt hen zeven dagen per week de gelegenheid om gebruik te maken van de mogelijkheden die voor hen klaar staat. Men kan hier hulp, bemiddeling, begeleiding en ZORG krijgen op de problematiek die persoonsgebonden is. Dit kan te maken hebben met sollicitaties, uitkeringen, privé zakelijke kwesties, huiselijk geweld, lichamelijke beperkingen etc…

Er worden informatie bulletins opgesteld met daarin de stand van zaken, bevorderingen en verwachtingen inzake wetswijzigingen, sociale veranderingen, arbeid en educatieve aanpassingen. Er worden thema avonden georganiseerd, met behulp van vrijwilligers, waarin o.a. de acties m.b.t. re-integratie, arbeidsmarkt, educatie, cultuur en ZORG van waardevolle aanvulling op ieder persoon direct of indirect positieve impact zal hebben. Er zullen uitnodigingen plaatsvinden van de gemeentelijke instanties, stichtingen en/of andere semioverheidsinstellingen, om zo te participeren in de uitvoerende en coördinerende taken en verantwoordelijkheden van de samenleving en het gevoel van betrokkenheid te verfrissen en te activeren.

Maar ook mededelingen, ideeën en kritische beschouwingen worden serieus geagendeerd en onderworpen aan aandacht en uitvoering. Eens in de zoveel tijd worden culturele aandachtspunten naar voren gebracht bijvoorbeeld een muzikaal open dag/avond met culinair eten vanuit de etnische keuken. Wederom zullen uitnodigingen plaatsvinden zoals de pers, politie, gemeenten, stichtingen, verenigingen en vele anderen voor vrije inloop ter viering / kennismaking van bepaalde gelegenheden. Maar waar het vooral om gaat is middels individuele benadering en vertrouwend deskundigheid, de mensen te motiveren om hun steen bij te dragen voor het voortbestaan in de samenleving, bewust laten worden van het eigen belang en bedrijfsbelang, initiatief nemen tot handelen, ontplooien van hun verborgen talenten, handhaving en waardering van het belang van culturele normen en waarden en de aangeboden ZORG die verleend kan worden door middels aanspraak te doen op de bestaande zorgwetten.